بازديد جناب مهندس محمد معزالدين از پالایشگاه پتروچین پارس