پيام مدير عامل مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیلاي خداوندگار رنج و شادماني ،

رنج كاركردن را بر ما آسان گردان و شادماني نتيجه اش را به ما بچشان ،
رنج صبر را بر ما آسان گردان و شادماني اجرش را به ما بچشان ،
رنج دريا دلي را بر ما آسان گردان و شادماني ساحل رسيدن را به ما بچشان ،
رنج جستن را بر ما آسان گردان و شادماني يافتن را به ما بچشان ،
رنج نيك انديشي را بر ما آسان گردان و شادماني آرامشش را به ما بچشان ،
رنج مهرباني را بر ما آسان گردان و شادماني لطف لطيف ديگران را به ما بچشان ،

اي خداوندگار مطلق جوشش و بخشش ،
ما را چشمه جوشان بخشش ، آبشار ريزان دانش و كوه استوار كار و تلاش گردان .
عزيز آزادبخت